משרד ראש הממשלה – תכנית לאיחוד רשויות מקומיות (2003)

ערכנו את הסקר המקדים בנושא איחוד הרשויות המקומיות. ניתחנו את הדו"חות הכספיים של הרשויות המקומיות, ניתחנו דו"חות כוח אדם, בדקנו חומר תכנוני – סטטוטורי בקשר לגבולות השיפוט, ניתוח נתונים בתחום הכלכלי, הדמוגרפי וכן הלאה, בחינת הכנסות ארנונה אגרות והיטלים, לצורך תכנית אופטימיזציה לאיחוד רשויות מקומיות. עבודתנו הוגשה לוועדה בין-משרדית, שימשה בסיס לדיון בממשלה.