מחקר תאגידים עירוניים מטעם משרד הפנים - האגף למחקר מוניציפלי

הקמת מאגר מידע אודות התאגידים העירוניים הפועלים בישראל, בדיקת תפקודם, יעילותם, פרויקטים באחריותם, ניהול נכסים, מצבם הכלכלי, סיוע למשרד הפנים בגיבוש מדיניות מעקב ובקרה אחר פעילות התאגידים העירוניים. ניתוח דו"חות כספיים של כ – 100 תאגידים עירוניים, בדקנו חוזים, הסכמי ניהול ופיתוח, עמידה בהתחייבויות, בטוחות וערבויות, הוצאות שכר, פחת וכן הלאה. בין התאגידים שנבדקו חברות עירוניות העוסקות בפיתוח מפעלי מים, ביוב, השבת מים, קלחין וכד', במגזר העירוני והכפרי.