חברת הבקרה של משרד הפנים בנושא תקציבי איכות סביבה

סייענו למשרד הפנים במעקב אחר מימוש תקציבי תברואה ואיכות סביבה ברשויות המקומיות. בדיקת תכניות אב לתברואה ברשויות המקומיות. בדיקת בקשות לתב"ר (תקציב פיתוח בלתי רגיל) בתחומי תברואה, טיפול בפסולת, אתרי הטמנה, מחזור. בדיקת חוקי עזר לטיפול בפסולת שהוגשו לאישור משרד הפנים. הכנת נהלים להכנת תכנית אב לטיפול בפסולת ברשות המקומית.