בניית מודל מיסוי עירוני עבור אגף התקציבים במשרד האוצר ומשרד הפנים

מטרת המודל לצמצם את השונות בסיווגים ובתעריפים. נאספו נתונים אודות סיווגים ותעריפים מ – 200 רשויות מקומיות, גובשו מספר חלופות שהוצגו לאישור השרים. המודל יושם בהדרגה ברשויות שענו לקריטריונים.