בקרת מבצע מכר הדיור הציבורי לזכאים, מטעם אגף אכלוס במשרד השיכון

ערכנו בדיקה במאות תיקי מכר כולל בדיקת תהליכי המכר בחברות, אופן עמידה בקריטריונים ובתנאי הזכאויות שנקבעו בחוק, עמידה בנהלים, טיפול בחריגים, אופן תפקוד החברות המאכלסות, לוח הזמנים, קצב המכירה וכד'. נערכו בדיקות עומק בתיקים ובמסמכים, הועברו לאגף דו"חות בנוגע לממצאי הבקרה כמפורט לעיל. הבדיקות שערכנו היו מורכבות ודרשו לעיתים מספר שעות לבדיקת כל תיק מכר.