בניית מודל כלכלי לתמחור קבורה רוויה עבור הועדה הבין-משרדית ומשרד הדתות

המדינה ורשויות שונות מקדמות תכניות להקמת בתי עלמין מטרופוליטניים בקבורה רוויה (כגון קבורה בקומות ובמבנים בתל רגב, ברקת ועוד). עלות פיתוח בתי עלמין בקבורה רוויה גבוהה במאות אחוזים לעומת קבורת השדה המקובלת. מנגד, הקבורה הרוויה חסכונית בקרקע (700 יח' בדונם לעומת 235 בקבורת שדה). הוכן מודל כלכלי שמטרתו קביעת תעריפים מרביים למכירת אחוזות קבר לרוכשים בחיים המעוניינים לרכוש יחידת קבר בקבורה רוויה. המודל לקח בחשבון עלויות פיתוח, שיקולים הנדסיים, היקף ביקוש צפוי, הכנסות ממקורות שונים של חברות הקדישא.